bgswirl


Erkers zijn vaak onderdelen waarbij de ar­chi­tect zich behoorlijk heeft uit­geleefd. Een groot deel van de zeg­gings­kracht van de ar­chi­tec­tuur is dan ook in dit on­der­deel aan­we­zig. Om­dat weer en wind er echter ook be­hoor­lijk vat op heeft is onder­houd een terug­kerend punt. Maar on­danks dat kan het voor­ko­men dat on­der­de­len of het geheel op een moment ver­van­gen moeten wor­den. Dit plaatje is een erker die in zijn ge­heel ver­van­gen is. Het enige wat nog bruik­baar was waren de kwart ronde consoles waar het geheel op rust.

logohoutbewerking1a1a